Klimatyzacja i klimatyzatory dla sprzedawców i instalatorów

Kto może zaoszczędzić na zakupie klimatyzacji ?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że kupując urządzenie chłodzące do lokalu mieszkalnego może zaoszczędzić trochę pieniędzy korzystając z obniżonej stawki VAT. Oczywiście trzeba pamiętać, że stawka VAT 8% (zamiast 23%) obowiązuje TYLKO przy zakupie urządzenia wraz z instalacją w budynkach i lokalach mieszkalnych, spełniających warunki przewidziane przez Ustawodawcę.

W Internecie można spotkać strony, które dla wygody Klientów podają oznaczenie „-8%„. Dzięki temu przy nazwie produktu od razu widać cenę z obniżonym podatkiem VAT. W takiej sytuacji bardzo łatwo wyliczyć oszczędność związaną z zakupem urządzenia z instalacją. Czasami warto trochę poszukać ponieważ obecnie  nie tylko hurtownia klimatyzacji może zaoferować świetne ceny.

Oczywiście nabywając produkt objęty taką promocją należy zdawać sobie sprawę, że ceny nie zawierają kosztów montażu. Dodatkowe koszty ustalane są zawsze indywidualnie, w zależności o oczekiwań Klienta. O szczegóły warto zapytać sprzedawcę.

Poniżej znajdziesz informacje przydatne nie tylko dla osób związanych ze sprzedażą klimatyzacji oraz dystrybucją klimatyzacji. Zanim bowiem skorzystasz z obniżonej stawki podatku musisz poznać podstawy prawne.

Wyciąg z Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Dział VIII

Rozdział 1

Art. 41. 1. Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
(Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT od 1.01.2011 r. do 31.12.2018 r. stawka podatku wynosi 23%.)

2. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.
(Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT od 1.01.2011 r. do 31.12.2018 r. stawka podatku wynosi 8%.)

12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

13. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT od 1.01.2011 r. do 31.12.2018 r. stawka podatku wynosi 23%.

Stawka 8% VAT, a sprzedaż klimatyzacji

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPP2/443-602/14-2/BH z 18 sierpnia 2014 r. wyjaśnia, że obniżoną stawkę VAT (8%) stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Co to program mieszkaniowy?

Wskazuje się, że przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Obiektami budownictwa mieszkaniowego są natomiast budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia przekracza 150 m2.

Dyrektor Izby Skarbowej zgodził się również, że montaż klimatyzacji można zaliczyć do usług modernizacyjnych, które mają na celu unowocześnienie, trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Przy czym w przypadku gdy w związku z przekroczeniem limitów wskazanych w art. 41 ust. 12b ustawy obiekty budownictwa mieszkaniowego, w których przedsiębiorca będzie wykonywał usługi, nie będą mogły być zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, właściwa będzie stawka VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zakres czynności i miejsce montażu klimatyzacji

Organ podatkowy podkreśla, że przy ustaleniu właściwej stawki VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę, oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej strony w umowach cywilnoprawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest dostawa i montaż klimatyzacji (sprzedaż klimatyzacji), wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Podsumowując, organ podatkowy potwierdził, że jeśli przedsiębiorca wykonuje usługi montażu urządzeń klimatyzacyjnych wraz z dostawą tych urządzeń i montaż odbywa się w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, to ma on prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2.


Zwracamy uwagę, że powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowany jako sposób postępowania w każdej sytuacji. Każdy przypadek jest indywidualny i wymaga dedykowanego podejścia. Udzielenie skutecznej pomocy prawnej lub księgowej jest możliwe jedynie w sytuacji dokładnego zapoznania się z faktami i dokumentami danego przypadku.

Comments are closed.
Kraina Chłodu

Oferujemy całodobową pomoc w nagłych wypadkach wszystkim naszym Klientom. Zawsze możesz liczyć na ekspertów, którzy szybko dotrą do Ciebie i wykonają swoją pracę za pierwszym razem. Korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego, aby znaleźć źródło problemów z  klimatyzacją i szybko je naprawić.